"נטע רות" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6888 עמוד 2 מתאריך 30/09/2014

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969/ ובהתייעצות עם שר הכלכלה ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזה את נטע רות, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית הדין הארצי לעבודה, מיום ו' באלול התשע׳׳ד )1 בספטמבר ...