"נירה דסקין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5706 עמוד 3 מתאריך 20/08/2007

    ... מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את נירה דסקין, ת׳׳ז 001462274, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, מיום י׳׳ז באב התשס׳׳ז ...