"ניר הורוביץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6201 עמוד 47 מתאריך 20/02/2011

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.4.2011, בשעה 10.00, אצל עו׳׳ד ניר הורוביץ, רח' השלושים ושלושה 17, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ...

  2. גיליון 6187 עמוד 62 מתאריך 13/01/2011

    ... ביום 21.2.2011, בשעה 10.00, ברח' ז׳בוטינסקי 35, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ניר הורוביץ, מפרק טראנסמדיה הום וידאו בע״מ (ח״פ 51-197247-3) הודעה על הפסקת משרתו של מפרק בפירוק מרצון ...