"ניר קפלן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6050 עמוד 21 מתאריך 19/01/2010

    ... ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדין), התשי”ג-1952, כי ביום כ׳׳ז באב התשס׳׳ט (17 באוגוסט 2009), הגישה נירה קפלן, מרח' שמעון אבידן 12, ראשון לציון, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס׳׳ו-2006 (להלן - החוק ...