"נעמה פרס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6724 עמוד 2 מתאריך 31/12/2013

    ... מינוי רשמת בכירה לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984יי, ולפי הבחירה של הוועדה לבחירת שופטים מיום י”א בחשוון התשע׳׳ד (15 באוקטובר 2013), אני ממנה בזה את נעמה פרס לרשמת בכירה מיום ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013). ט׳׳ז ...

  2. גיליון 6078 עמוד 3 מתאריך 19/04/2010

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳1967-r', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט שלום, נעמה פרס, לרשמת הוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל במחוזות תל אביב והמרכז, החל ביום כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010). י׳׳ח באדר התש׳׳ע (4 במרס 2010) (חמ 3-1121) יעקב ...

  3. גיליון 6078 עמוד 5 מתאריך 19/04/2010

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין נעמה פרס, לרשמת של בתי משפט 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. השלום במחוזות תל אביב והמרכז, החל ביום כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010 ...