"נתן זלוצ'ובר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5462 עמוד 3 מתאריך 27/11/2005

    ... לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות השחרורים החל ביום י׳׳ח בכסלו התשס׳׳ו(19 בדצמבר 2005): משה מכליס, ת׳׳ז 4656005 נתן זלוצ'ובר, ת׳׳ז 69810760 רות ...