"סאמי אסעד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6866 עמוד 7 מתאריך 31/08/2014

  ... סאמי אסעד יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1) ”תכנית מפורטת מסי גא/מק/35/13”, שינוי אופי הבינוי במגרש ד ...

 2. גיליון 6829 עמוד 17 מתאריך 02/07/2014

  ... סאמי אסעד יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם מרחב תכנון מקומי גולן הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1)    ”תכנית מפורטת מקומית מס' גו/מק/13/5205”, שינוי לתכנית ג/5205 ...

 3. גיליון 6806 עמוד 23 מתאריך 20/05/2014

  ... סאמי אסעד יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' גא/מק/29/10”, הקטנת קווי בניין במנדא, שינוי לתכנית ג/7676 ...

 4. גיליון 6771 עמוד 15 מתאריך 13/03/2014

  ... סאמי אסעד יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית הכרם מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ...