"עדי קידר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6657 עמוד 7 מתאריך 12/09/2013

    ... ביום 27.10.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' טולסטוי 8, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עדי קידר, מפרק רוביסה הולדינג בע״מ (ח״פ 51-445613-6) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6372 עמוד 42 מתאריך 07/02/2012

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. עדי קידר, מפרק קיירון ייזום והשקעות (2007) בע׳׳מ (ח״פ 51-397580-5) (בפירוק מרצון ...