"עודד גרשון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6036 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

    ... ברכה בר-זיו רון שפירא עודד גרשון דיאנה סלע. י׳׳ג בכסלו התש׳׳ע (30 בנובמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ...