"עידו רוזין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6402 עמוד 2 מתאריך 17/04/2012

    ... מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עידו רוזין, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ב (20 במרס 2012 ...

  2. גיליון 5621 עמוד 3 מתאריך 30/01/2007

    ... לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-1962 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-1962י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט עידו רוזין, ת"ז 22879704, שופט של בית ...