"עירית כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6788 עמוד 2 מתאריך 10/04/2014

  ... עו׳׳ד חנה אופק גנדלר    עו׳׳ד דנה בריסקמן גומלנסקי    השופט דניאל טפרברג השופטת ענת זינגר    השופטת עירית כהן    השופט אלכסנדר רון השופטת שירלי רנר (צביאלי) בחירת שופטי תעבורה לכהונת שופטי שלום השופטת כוכבה איילת גרבי השופטת איילת דגן השופט יחיאל ליפשיץ השופטת איריס סורוקר ...

 2. גיליון 6363 עמוד 2 מתאריך 19/01/2012

  ... מינוי סגנית נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עירית כהן, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום י”א בטבת התשע׳׳ב )6 ביונאר ...

 3. גיליון 6221 עמוד 18 מתאריך 06/04/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. עירית הכהן, עו״ד, מפרקת אל אמון סנטר בע״מ (ח״פ 51-329722-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 4. גיליון 5613 עמוד 20 מתאריך 07/01/2007

  ... לפרטים בקשר לאסיפה, ניתן לפנות אל עו׳׳ד משה ארנסט, טל' 03-6387871. עירית כהן דן קהל דירקטורים ג.ש.מ.ר.נ. נאמנויות (996ו) בע״מ (ח”פ 51-230218-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה ...