"עמוס בר-נתן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6319 עמוד 32 מתאריך 14/11/2011

    ... מרצון ולמנות את מאיר קרימולובסקי, אצל עו״ד עמוס בר-נתן, רח' בלפור 63, תל אביב 65226, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה ...