"עמירם בנימיני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5779 עמוד 2 מתאריך 21/02/2008

    ... לפי סעיף ייב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-984יי, מתפרסמים בזה שמות המועמדים הנוספים1 לבית המשפט העליון, שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: פרופ' דפנה ברק-ארז; פרופ' אריאל פורת; פרופ' אייל בנבנישתי; השופט עמירם בנימיני. ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (21 בפברואר 2008 ...