"עמי (עמירם) קובו" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6233 עמוד 3 מתאריך 08/05/2011

    ... השופט חנא סבאג - לכהונת שופט של בתי משפט שלום במחוז הצפון; עורך הדין ניצן סילמן - לכהונת שופט של בתי משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; עורך הדין עמי (עמירם) קובו - לכהונת שופט של בתי משפט שלום במחוז המרכז; עורכת הדין שאדן נאשף אבו-אחמד - לכהונת שופטת של בתי משפט שלום במחוז הצפון ...

  2. גיליון 5842 עמוד 2 מתאריך 24/08/2008

    ... עמי (עמירם) קובו, ת”ז 029737269. כ”ו בתמוז התשס”ח (29 ביולי 2008) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי קצינות מבחן למבוגרים לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-11969 ...

  3. גיליון 5833 עמוד 4 מתאריך 21/07/2008

    ... עורך הדין עמי (עמירם) קובו - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז המרכז. י׳׳ג בסיוון התשס׳׳ח (16 ביוני 2008) (חמ 1803—3) דניאל פרידמן שר המשפטים מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני ...