"ענת ברון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6861 עמוד 2 מתאריך 21/08/2014

    ... השופט יוסף אלון השופטת ענת ברון השופטת יעל וילנר השופטת רויטל יפה כ׳׳ץ השופט יצחק כהן פרופ' ברק מדינה עורך דין איל רוזובסקי הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984 לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה ...

  2. גיליון 6693 עמוד 32 מתאריך 14/11/2013

    ... 1/4 מהזכויות מועברות לעוזי עיני, ת״ז 074430935, 1/4 מהזכויות מועברות לגלית עיני, ת״ז 029628252, 1/4 מהזכויות מועברות ליובה רבקה עיני, ת״ז 200107811, 1/4 מהזכויות מועברות לענת שרון שווארץ, ת״ז 025672304. יוסי רייטר, עו״ד בא כוח השותפות מגה טי צמת, צמיגים תעשייתיים, חלקים טכניים, חרושת גומי ...

  3. גיליון 5856 עמוד 3 מתאריך 07/10/2008

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל׳׳ג-1973י, אני ממנה את ענת ברון, ת׳׳ז 52013232, שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ליושבת ראש הוועדה לזכויות מטפחים, על פי החוק האמור, במקום צפורה ברון2. תוקף המינוי לשלוש שנים. ט׳׳ו באלול התשס׳׳ח (15 בספטמבר 2008) (חמ 3-512 ...