"עפרה אטיאס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6839 עמוד 29 מתאריך 17/07/2014

  ... והמבקשת: מ.י. מאכלי הצפון בע״מ, ח״פ 51-188794-5, ע״י ב״כ עו״ד עפר אטיאס, ממשרד אטיאס פרוכטר ושות', עורכי דין, רח' פלי״ם 6, חיפה 3309509. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 2. גיליון 6803 עמוד 2 מתאריך 14/05/2014

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד—1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0י(א)(3) ו-0י(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, והסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עפרה אטיאס, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית המשפט המחוזי חיפה, בהסכמתה, לכהונה בפועל לשופטת בית המשפט המחוזי חיפה, מיום ...

 3. גיליון 6796 עמוד 4 מתאריך 04/05/2014

  ... 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עפרה אטיאס, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי חיפה, מיום א' באייר התשע׳׳ד (1 במאי 2014 ...

 4. גיליון 6738 עמוד 18 מתאריך 19/01/2014

  ... 13.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פל-ים 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עפר אטיאס, עו״ד, מפרק ה ב ו ק מדיקל בע״מ (ח״פ 51-162764-8) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6665 עמוד 20 מתאריך 01/10/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. עפר אטיאס, עו״ד, מפרק נוטריגל בע׳׳מ (ח״פ 51-398513-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של ...

 6. גיליון 6055 עמוד 7 מתאריך 28/01/2010

  ... ז 25222324 עפר אטיאס, ת׳׳ז 30185649 פז בית הלחמי, ת”ז 25050725 רון אביב, ת׳׳ז 24081705 רם סימיס, ת”ז 9517475 רפאל לוריג, ת׳׳ז 6082101 שאהין מחמוד, ת”ז 55843544 שאוקת גזאוי, ת׳׳ז 33306614 שמואל שני, ת”ז 53651469 שרון זיגר אלפונטה, ת”ז 14276752 תמר אולמן, ת”ז 52874674 אורן כ״ץ, ת”ז 24926438 אמיר בר-לב ...

 7. גיליון 6022 עמוד 4 מתאריך 16/11/2009

  ... פנינה לוקיץ לובנה שלעאטה אריה נאמן נאסר ג'השאן קרן אניספלד מעין צ ור רננה גלפז-מוקדי טל תדמור-זמיר עפרה אטיאס דאוד מאזן עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. י׳׳ח בחשוון התש׳׳ע (5 בנובמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון מינוי רשמת ...

 8. גיליון 5940 עמוד 17 מתאריך 20/04/2009

  ... והמבקש: יועד לודר, ע״י ב״כ עו״ד עפר אטיאס, מרח' כורי 2, ת״ד 4133, חיפה 31041. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.7.2008 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 26.5.2009,    בשעה 9.30. כל נושה או משתתף של החברה ...

 9. גיליון 5685 עמוד 2 מתאריך 28/06/2007

  ... עו"ד עפרה אטיאס - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז חיפה. 1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; התשנ״ז, עמ' 342. עו"ד תמר בר-אשר צבן - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים. עו״ד מרים ליפשיץ - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז ירושלים. עו״ד לימור מרגולין-יחידי - נבחרה לכהונת ...

 10. גיליון 5647 עמוד 2 מתאריך 29/03/2007

  ... לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שענינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבית המשפט המחוזי תל אביב השופט יצחק יצחק לבתי משפט השלום מחוז הצפון עו׳׳ד טאהא מרואן עו׳׳ד עפרה אטיאס עו׳׳ד אלכסנדר טנדלר לבתי משפט השלום במחוז חיפה ...