"עפרה ורבנר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6180 עמוד 2 מתאריך 30/12/2010

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזה את עפרה ורבנר, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית הדין הארצי לעבודה, מיום כ׳׳ו ...