"ערן נוה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6550 עמוד 3 מתאריך 18/02/2013

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ערן נוה, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בית משפט השלום במחוז חיפה, מיום י׳׳ד בטבת התשע׳׳ג (27 בדצמבר 2012). י׳׳ד בטבת התשע׳׳ג ...

  2. גיליון 6050 עמוד 2 מתאריך 19/01/2010

    ... אבישי רובס ניצן סילמן ערן נוה הדס גולדקורן אליעזר שחורי מוחמד מסארווה משה גינות חננאל שרעבי כהונתם באותה ערכאה. עד לתום תקופת י׳׳ב בטבת התש׳׳ע (29 בדצמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון ...