"פז בית-הלחמי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6710 עמוד 26 מתאריך 09/12/2013

    ... פז בית הלחמי, עו״ד, מפרק אבנר צרפתי - הפקות בע״מ (ח״פ 51-240685-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא ...

  2. גיליון 6582 עמוד 28 מתאריך 25/04/2013

    ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.10.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד פז בית הלחמי, ת׳׳ז 025050725, מדרך העצמאות 5, חיפה, למפרק החברה ...

  3. גיליון 6055 עמוד 7 מתאריך 28/01/2010

    ... פז בית הלחמי, ת”ז 25050725 רון אביב, ת׳׳ז 24081705 רם סימיס, ת”ז 9517475 רפאל לוריג, ת׳׳ז 6082101 שאהין מחמוד, ת”ז 55843544 שאוקת גזאוי, ת׳׳ז 33306614 שמואל שני, ת”ז 53651469 שרון זיגר אלפונטה, ת”ז 14276752 תמר אולמן, ת”ז 52874674 אורן כ״ץ, ת”ז 24926438 אמיר בר-לב, ת׳׳ז 22716591 באדרה חורי חורייה, ת ...