"צוריאל אברג'ל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6285 עמוד 48 מתאריך 22/08/2011

    ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.8.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד צוריאל אברג'ל, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1, רמת גן 52573, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד ...

  2. גיליון 6198 עמוד 46 מתאריך 10/02/2011

    ... צוריאל אברג'ל, עו״ד, מפרק סטאף תכנון ובניה בע׳׳מ (ח״פ 51-071414-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל ילקוט הפרסומים 6198, ו' באדר א' התשע״א, 10.2.2011 2446 ...