"קובי ורדי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6814 עמוד 2 מתאריך 08/06/2014

    ... מזכיר הממשלה 1 ס׳׳ח התש׳׳ך, עמ' 57. מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984וי, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את קובי ורדי, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו ...

  2. גיליון 5661 עמוד 2 מתאריך 09/05/2007

    ... יהודית שבח, ת׳׳ז 27569466 קובי ורדי, ת׳׳ז 55720254 יהודית אמסטרדם, ת׳׳ז 50001676 כ׳׳ג בניסן התשס׳׳ז(11 באפריל 2007) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי ...