"רבקה מקייס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6680 עמוד 3 מתאריך 24/10/2013

    ... מינוי סגנית נשיא לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את רבקה מקייס, שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה), לסגנית נשיא של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז המרכז, מיום ד' בחשוון ...