"רון סוקול" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6814 עמוד 3 מתאריך 08/06/2014

  ... רון סוקול רון שפירא 1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 169; התשס׳׳ו, עמ' 331. 2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90. 3    י״פ התשע׳׳א, עמ' 3884. תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ו' בניסן התשע״ד )6 באפריל 2014(. ט' באדר א' התשע׳׳ד )9 בפברואר 2014( )חמ 3-523-ה1( ציפי לבני שרת המשפטים מינוי ...

 2. גיליון 6645 עמוד 2 מתאריך 14/08/2013

  ... לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963י (להלן - החוק), אני מאריכה2 את מינוים של השופטים הרשומים מטה, ליושבי ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז חיפה: השופט רון סוקול השופט מנחם רניאל. תוקף המינוי לשנתיים, מיום ...

 3. גיליון 6268 עמוד 3 מתאריך 17/07/2011

  ... רון סוקול מנחם רניאל תוקף המינוי לשנתיים, החל ביום ד' באב התשע׳׳א (4 באוגוסט 2011). י׳׳ז בסיוון התשע׳׳א (19 ביוני 2011) (חמ 324—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156; התשנ׳׳ב, עמ' 45; התשנ׳׳ט, עמ' 130; התשס׳׳ח, עמ' 202. 2    ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198 ...

 4. גיליון 6022 עמוד 3 מתאריך 16/11/2009

  ... 1)    כמאל סעב חני הורוביץ רון סוקול מנחם רניאל עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה; (2)    רבקה פוקס, עד יום כ"ז בחשוון התשע"ד (31 באוקטובר 2013). י״ח בחשוון התש״ע (5 בנובמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון 1 ס״ח התשל״א, עמ' 134. מינוי שופטי נוער ...

 5. גיליון 5779 עמוד 2 מתאריך 21/02/2008

  ... בניסן התשס׳׳ח (6 באפריל 2008): רון סוקול, ת׳׳ז 56005986; רון שפירא, ת׳׳ז 54004569. תוקף המינוי לשלוש שנים. ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 3-523) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 169. 2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90. מינוי יושבי ראש לבית דין כללי ...