"רועי כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6866 עמוד 16 מתאריך 31/08/2014

  ... במשרדי המפרק, קרית שלמה, צריפין, ת״ד 379, ניר צבי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי כהן, עו״ד, מפרק וובפלייקס טכנולוגיה בע״מ (ח״פ 51-471721-4) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6756 עמוד 39 מתאריך 16/02/2014

  ... של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.4.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, קרית שלמה, צריפין, ניר צבי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי כהן, עו״ד, מפרק 3847 ילקוט הפרסומים 6756, ט״ז באדר א' התשע״ד, 16.2.2014 ...

 3. גיליון 6676 עמוד 20 מתאריך 20/10/2013

  ... 12.00, במשרדי המפרק, קרית שלמה, ת׳׳ד 379, ניר צבי, צריפין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי כהן, עו״ד, מפרק דילי ת.א. בע״מ (ח״פ 51-226541-4) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6663 עמוד 4 מתאריך 17/09/2013

  ... רועי כהן גדול, מספר רישום 28522 - במחוז באר שבע והדרום אורית משה, מספר רישום 28329 - במחוז ירושלים אירית פריגה, מספר רישום 27272 - במחוז ירושלים אביה גבסקי, מספר רישום 26076 - במחוז ירושלים קלאליאן היגוהי, מספר רישום 19577 - במחוז תל אביב והמרכז. כ' באלול התשע׳׳ג (26 באוגוסט 2013) (חמ 3-141-ה1 ...

 5. גיליון 6513 עמוד 64 מתאריך 16/12/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. רועי כהן, עו״ד, מפרק ניו קופל בטוחות (סדרה ו) בע״מ (ח״פ 51-339108-6) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6513 עמוד 65 מתאריך 16/12/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רועי כהן, עו״ד, מפרק ניו קופל בטוחות )סדרה 5( בע׳׳מ (ח״פ 51-357937-5) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 6513 עמוד 66 מתאריך 16/12/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רועי כהן, עו״ד, מפרק ר.ג.ר. חברה להשקעות בע׳׳מ (ח״פ 51-109542-4) (בפירוק מרצון ...

 8. גיליון 6507 עמוד 28 מתאריך 03/12/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. רועי כהן, עו״ד, מפרק קוריאה קאר - יבוא ושיווק רכב בע״מ (ח״פ 51-178552-9) (בפירוק מרצון ...

 9. גיליון 6027 עמוד 24 מתאריך 03/12/2009

  ... רועי כהן, עו״ד, מפרק הודעת המערכת על טעות בהודעה בהודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות (להלן -הפקודה), בדבר צווי פירוק, מינוי מפרקים והודעה לנושים, שפורסמו בילקוט הפרסומים 5984, התשס׳׳ט, עמ' 5200, ובילקוט הפרסומים 5988, התשס׳׳ט, עמ' 5337, לעניין האגודה קיבוץ הר עמשא, צו הפירוק ניתן בתוקף סמכות ...

 10. גיליון 5985 עמוד 29 מתאריך 04/08/2009

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רועי כהן, עו״ד, מפרק גן גוטי בע״מ (ח״פ 51-131407-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...