"רחל גרוס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6416 עמוד 2 מתאריך 16/05/2012

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין רחל גרוס, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה באר שבע, החל ביום י”א באייר התשע׳׳ב (3 במאי 2012). ב' באייר התשע׳׳ב ...