"רחל גרינברג" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6834 עמוד 3 מתאריך 10/07/2014

  ... לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-12001, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, ובהתייעצות עמו לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני ממנה את רחל גרינברג, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדות השחרורים. תוקף ...

 2. גיליון 6819 עמוד 2 מתאריך 17/06/2014

  ... לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 58(א) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח-1998י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את רחל גרינברג, שופטת בקצבה של משפט שלום, לעשות כל פעולה ששופט נדרש לעשותה על פי חוק זה, למעט לעניין בקשות לעזרה משפטית לפי סעיף 31 ולפי סימן 6 ...

 3. גיליון 6664 עמוד 3 מתאריך 17/09/2013

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי׳׳ד-1954י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א) ו-(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-31984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת בדימוס רחל גרינברג, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעורים לפי החוק ...

 4. גיליון 6091 עמוד 3 מתאריך 30/05/2010

  ... הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של רחל גרינברג, שופטת בית משפט השלום בתל אביב, ביום כ׳׳ט באדר התש׳׳ע (15 במרס 2010) עקב פרישתה לגמלאות. כ׳׳ד בניסן התש׳׳ע (8 באפריל 2010 ...

 5. גיליון 6082 עמוד 3 מתאריך 03/05/2010

  ... ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957י (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-31984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת בדימוס רחל גרינברג ...