"ריאד אבו אחמד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6404 עמוד 62 מתאריך 24/04/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. ריאד אבו אחמד, עו״ד, מפרק (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום ...

 2. גיליון 6260 עמוד 39 מתאריך 05/07/2011

  ... 9.2011, בשעה 17.00, ברח' 4011/33, שכונה מזרחית, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ריאד אבו אחמד, עו״ד, מפרק השד מקווקז בע״מ (ח״פ 51-411548-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6259 עמוד 34 מתאריך 03/07/2011

  ... 2011, בשעה 17.00, ברח' 4011/33, שכונה מזרחית, נצרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ריאד אבו אחמד, עו״ד, מפרק השד מקווקז בע׳׳מ (ח״פ 51-411548-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6206 עמוד 46 מתאריך 28/02/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. ריאד אבו אחמד, עו״ד, מפרק סנסורים בע׳׳מ (ח״פ 51-189358-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...