"רמזי חדיד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6404 עמוד 3 מתאריך 24/04/2012

    ... אני ממנה את השופט רמזי חדיד, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב בוועדות ערר לפי החוק, במחוז חיפה. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ה באדר התשע׳׳ב (19 במרס 2012) (חמ 810—3) יעקב נאמן שר המשפטים 1    ס״ח התשכ׳׳ב, עמ' 96. 2    ס״ח התשס״ט, עמ' 157. 3    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90 ...

  2. גיליון 5866 עמוד 2 מתאריך 17/11/2008

    ... לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התש^א-!^, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום בחיפה ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה: רמזי חדיד, ת״ז 59352013 שלמה לבנוני, ת״ז 7770316 ...

  3. גיליון 5538 עמוד 3 מתאריך 08/06/2006

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט רמזי חדיד, ת׳׳ז 53532013, שופט של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לעניני משפחה, החל ביום ה' בסיון התשס׳׳ו(1 ביוני 2006). כ״ד באייר התשס״ו (22 במאי 2006) (חמ 3-2666) חיים רמון ...