"רמי בן יוסף" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6309 עמוד 11 מתאריך 11/10/2011

    ... ברח' שד' הציונות 1, מגדל קיסר, קומה 5, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רמי בן יוסף, עו״ד, מפרק ה.ד.ב.א. השקעות בע״מ (ח״פ 51-039777-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

  2. גיליון 6275 עמוד 33 מתאריך 03/08/2011

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. רמי בן יוסף, עו״ד, מפרק ואגרם קונטקט איי אל בע׳׳מ (ח״פ 51-436263-1) (בפירוק מרצון ...