"רפאל בן-מרדכי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5578 עמוד 12 מתאריך 12/09/2006

  ... רפאל בן מרדכי ממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי כפר סבא הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ...

 2. גיליון 5572 עמוד 15 מתאריך 31/08/2006

  ... רפאל בן-מרדכי ממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי כפר סבא הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית באישור שר הפנים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מיתאר מקומית מס' כס/מק/40/3/ב”, שינוי לתכנית כס ...

 3. גיליון 5568 עמוד 21 מתאריך 23/08/2006

  ... התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. ל' בסיון התשס”ו (26 ביוני 2006) רפאל בן מרדכי ממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי חוף השרון הודעה בדבר אישור תכנית ...

 4. גיליון 5532 עמוד 12 מתאריך 28/05/2006

  ... מרחב תכנון מקומי יהוד השרון, טל' 09-7759666, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כ׳׳ב באדר התשס׳׳ו(22 במרס 2006) רפאל בן מרדכי ממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי יבנה הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות ...

 5. גיליון 5528 עמוד 20 מתאריך 16/05/2006

  ... ה' באדר התשס׳ו (5 במרס 2006) רפאל בן מרדכי יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי טירה הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳ה-1965, בדבר אישור ׳תכנית מיתאר מקומית מס' טר/מק/5093׳, שינוי לתכנית במ/טר/3003 ...

 6. גיליון 5525 עמוד 20 מתאריך 07/05/2006

  ... רפאל בן מרדכי יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי יבנה הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' יב/מק/4/122/א1”. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 5181, חלקות: 86, 88 ...

 7. גיליון 5522 עמוד 10 מתאריך 26/04/2006

  ... רפאל בן מרדכי יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי כפר סבא הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ”תכנית ...

 8. גיליון 5516 עמוד 13 מתאריך 06/04/2006

  ... רפאל בן מרדכי ממלא מקום יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי יהוד הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יהוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ...

 9. גיליון 5509 עמוד 9 מתאריך 26/03/2006

  ... העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. י' בשבט התשס”ו (8 בפברואר 2006) רפאל בן מרדכי יושב ראש הועדה ...

 10. גיליון 5508 עמוד 18 מתאריך 22/03/2006

  ... רפאל בן מרדכי ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה הוד השרון מרחב תכנון מקומי כפר סבא הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ...