"שאול אל עמי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6818 עמוד 13 מתאריך 12/06/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.4.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שאול אל עמי, מרח' הגדוד העברי 10, אשקלון, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את ...

 2. גיליון 6818 עמוד 14 מתאריך 12/06/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שאול אל עמי, עו׳׳ד, מפרק לומביליין בע״מ )ח״פ 51-435422-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 3. גיליון 6636 עמוד 31 מתאריך 29/07/2013

  ... קלין שרותים בע״מ, והמבקש: אנדרי ארונוב, ע״י ב״כ עו״ד שאול אל עמי, מרח' הגדוד העברי 10, ת״ד 245, אשקלון 78100. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 5.11.2013,    בשעה 8.30 ...

 4. גיליון 6341 עמוד 13 מתאריך 14/12/2011

  ... בניין אשקלון סנטר, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שאול אל עמי, עו״ד, מפרק ד.נ.י עבודות אקוסטיקה, מיכשור ובקרה בע׳׳מ (ח״פ 51-346121-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6240 עמוד 14 מתאריך 24/05/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. שאול אל עמי, עו״ד, מפרק (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום ...

 6. גיליון 5978 עמוד 13 מתאריך 16/07/2009

  ... נעם קירשנבוים, עו״ד בא כוח המבקשות בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תיק אזרחי 2206/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ספידוונד טכנולוגיות בע״מ, והמבקש: אורי פויער, ע״י עו״ד שאול אל עמי, מרח' הגדוד העברי 10, ת״ד 245, אשקלון. נמסרת בזה הודעה, כי ביום ...

 7. גיליון 5944 עמוד 27 מתאריך 28/04/2009

  ... הגדוד העברי 10/211, בניין אשקלון סנטר, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שאול אל עמי, עו״ד, מפרק ב.ר. יועצי אנרגיה בע׳׳מ (ח״פ 51-306921-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 5932 עמוד 60 מתאריך 19/03/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שאול אל עמי, עו״ד, מפרק בוליט אנרג׳י טריידינג בע׳׳מ (ח״פ 51-381763-5) (בפירוק מרצון ...