"שאול בל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6047 עמוד 46 מתאריך 13/01/2010

    ... ביום 15.2.2010, בשעה 9.00, בשוק הסיטונאי צריפין, ביתן 50, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שאול בל, עו״ד, מפרק סופרלנס בע״מ (ח״פ 51-368155-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 5998 עמוד 43 מתאריך 14/09/2009

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שאול בל, עו״ד, מפרק ברוך מ. עבודות פחחות בע״מ (ח״פ 51-076420-2) (בפירוק מרצון ...

  3. גיליון 5696 עמוד 38 מתאריך 30/07/2007

    ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.7.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שאול בל, מרח' חזון איש 131, רמת גן, טל' 03-6774375, נייד 052-2891639, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות ...