"שולמית וסרקרוג" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5587 עמוד 2 מתאריך 05/10/2006

    ... מינוי סגנית נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שולמית וסרקרוג, ת׳׳ז 006659726, שופטת של בית משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי חיפה, מיום י' באלול התשס׳׳ו ...