"שושנה בן-דוד ארז" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6413 עמוד 66 מתאריך 10/05/2012

    ... שושנה בן-דוד ארז, עו״ד, מפרקת אחים דנה-ניהול והשקעות בע״מ (ח״פ 51-160422-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, בשעה 17.00, במשרד המפרק ...

  2. גיליון 6122 עמוד 15 מתאריך 15/08/2010

    ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 24.6.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד שושנה בן-דוד ארז, מקיבוץ בית אורן, למפרקת החברה ...