"שי אלון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5832 עמוד 42 מתאריך 15/07/2008

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שרון דודזון, מפרק שי אלוני ושות' חברת עורכי דין (ח״פ 51-376012-4) (בפירוק מרצון ...