"שי בייזר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6840 עמוד 18 מתאריך 17/07/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שי בייזר, עו״ד, מפרק טרימקו חטיבה רפואית בע׳׳מ (ח”פ 51-238990-9) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6276 עמוד 55 מתאריך 04/08/2011

  ... 2011, בשעה 12.00, במשרד המפרק, שד' רוטשילד 134, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי בייזר, עו״ד, מפרק איטל ואילה בע״מ (ח״פ 51-403157-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6259 עמוד 25 מתאריך 03/07/2011

  ... במשרד המפרק, שד' רוטשילד 134, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי בייזר, עו״ד, מפרק עדי דויטש אחזקות )1994( בע׳׳מ (ח״פ 51-202995-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6257 עמוד 39 מתאריך 29/06/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שי בייזר, עו״ד, מפרק זאפ הפקות בע״מ (ח״פ 51-220634-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 5. גיליון 6238 עמוד 56 מתאריך 19/05/2011

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.5.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד שי בייזר, משד' רוטשילד 134, תל אביב, למפרק החברה ...

 6. גיליון 6162 עמוד 22 מתאריך 24/11/2010

  ... במשרד המפרק, שד' רוטשילד 134, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי בייזר, עו״ד, מפרק ר.א.ג.ל ייזום ופתוח 2005 בע״מ (ח״פ 51-374282-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 6121 עמוד 25 מתאריך 12/08/2010

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. שי בייזר, עו״ד, מפרק י.פ. ויטמין בר קפה בע׳׳מ (ח״פ 51-344145-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א ...

 8. גיליון 6077 עמוד 22 מתאריך 15/04/2010

  ... שי בייזר, עו״ד, מפרק אצולת העמים בע׳׳מ (ח״פ 51-390249-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה ...

 9. גיליון 6069 עמוד 38 מתאריך 10/03/2010

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. שי בייזר, עו״ד, מפרק ״מרזים״ המרכז הארצי להפחתת משקל בע׳׳מ (ח״פ 51-299651-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי ...

 10. גיליון 6069 עמוד 39 מתאריך 10/03/2010

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שי בייזר, עו״ד, מפרק עידן־דנית מיזוג ועץ בע״מ (ח״פ 51-288878-5) (בפירוק מרצון ...