"שי וולובלסקי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6738 עמוד 18 מתאריך 19/01/2014

  ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 18.3.2014, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' אריה שנקר 14, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי וולובלסקי, עו״ד, מפרק 3254    ילקוט הפרסומים 6738, י״ח בשבט התשע״ד, 4ו20.ו.9ו ...

 2. גיליון 6738 עמוד 19 מתאריך 19/01/2014

  ... רח' אריה שנקר 14, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי וולובלסקי, עו״ד, מפרק חלקה וו7 בגוש 496ו תל אביב יפו בע״מ (ח״פ 51-016322-3) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6602 עמוד 22 מתאריך 30/05/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. שי וולובלסקי, עו״ד, מפרק סייפלנד סוכנות לביטוח בע״מ (ח״פ 51-331177-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ...

 4. גיליון 6602 עמוד 23 מתאריך 30/05/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. שי וולובלסקי, עו״ד, מפרק מד.סי.סי חילוץ אוירי בע״מ (ח׳׳פ 51-346367-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק ...

 5. גיליון 6264 עמוד 70 מתאריך 10/07/2011

  ... שי וולובלסקי, מפרק זהבה בני ברק בע״מ (ח״פ 51-029570-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 22.6.2011 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון. יניב ...

 6. גיליון 6237 עמוד 35 מתאריך 18/05/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. שי וולובלסקי, עו״ד, מפרק אבני עץ חברה להשקעות בע״מ (ח״פ 51-253812-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א ...

 7. גיליון 6103 עמוד 54 מתאריך 01/07/2010

  ... תתכנס ביום 24.8.2010 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' שנקר 14, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי וולובלסקי, עו״ד, מפרק מ.ת.מ. מוטורס מימון (2005) בע״מ (ח״פ 51-364210-8) (בפירוק מרצון ...

 8. גיליון 6078 עמוד 63 מתאריך 19/04/2010

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. שי וולובלסקי, עו״ד, מפרק רותם חינוך בע״מ (ח”פ 51-383675-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת ...

 9. גיליון 5809 עמוד 5 מתאריך 19/05/2008

  ... בפנקסים ובניירות של החברה. שי וולובלסקי, מפרק אריק סלע בע״מ (ח״פ 51-290118-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה 3177 ילקוט הפרסומים 5809, י״ד באייר התשס״ח, 19.5.2008 ...

 10. גיליון 5787 עמוד 80 מתאריך 20/03/2008

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. שי וולובלסקי, מפרק מיינד ספא בישראל בע׳׳מ (ח״פ 51-350037-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת ...