"שלום אלון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6450 עמוד 34 מתאריך 26/07/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 16.00, ברח' שד' המגינים 26, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שלום אלון ...

 2. גיליון 6442 עמוד 31 מתאריך 09/07/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שלום אלון, עו״ד, מפרק יהלום - שירותי טכנאות שיניים בישראל בע״מ (ח״פ 51-335180-9 ...

 3. גיליון 6353 עמוד 5 מתאריך 03/01/2012

  ... 866301/1 שלום אלון 18/09/2011 שלום רבקה 866347/1 אוסדיטשר דורוטיה 22/09/2011 אוסדיטשר גולדמן יעקב 866373/1 קצב צדוק 18/09/2011 קצב שזן 866521/1 ארליך סבינה רינת 19/07/2011 ארליך צופיה 866669/1 ...

 4. גיליון 6019 עמוד 2 מתאריך 10/11/2009

  ... מינוי רשמת לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-21967, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית המשפט השלום אלונה שדה, ת"ז 023660467, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז הדרום, החל ביום י' בחשוון התש״ע (28 באוקטובר 2009 ...

 5. גיליון 5590 עמוד 31 מתאריך 23/10/2006

  ... 2006, בשעה 14.00, ברח' מנחם בגין 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שלום אלון, עו״ד, מפרק ש. טובל ניהול ונכסים בע״מ (ח״פ 51-222900-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 5544 עמוד 32 מתאריך 25/06/2006

  ... שלום אלון, עו״ד, מפרק תיקון טעות במינויו של השופט אהרן אמינוף לסגן נשיא של בית משפט לעניינים מינהליים בנצרת, שפורסם בילקוט הפרסומים 5539, התשס׳׳ו, עמ' 3592, במקום ”(31 באוגוסט 2008)” צריך להיות ”(31 באוקטובר 2008)”. (חמ 3-60) 3918    ילקוט הפרסומים 5544, כ״ט בסיון התשס״ו, 25.6.2006 ...

 7. גיליון 5521 עמוד 78 מתאריך 26/04/2006

  ... סוטין 17 תל אביב שלום אלון ת.ז: 024451825 ברנט-אלון - עו"ד 54-021180-2 15/08/2002 המגינים 25 חיפה רון ברנט - חברת עורכי דין 2002 מ.תאגיד : 513246983 ברנט-אלון - עו"ד 54-021180-2 26/08/2002 ד'יזראלי 4 ירושלים אוריאל מסר ת.ז: 4119251 ...

 8. גיליון 5467 עמוד 5 מתאריך 08/12/2005

  ... שמלה שלום אלון 45137155 ששון שאול בית הדין האזורי ירושלים: מס' זהות נציגי מעבידים 9647439 חביב אהוד 924175 קליינר שמואל בית הדין האזורי תל אביב: מס' זהות נציגי מעבידים 1265404 גינזברג צבי ...