"שלומי אבישר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5799 עמוד 34 מתאריך 01/05/2008

    ... 2008, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' בלפור 138, בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שלום אבישר, מפרק ד׳׳ר רפאל סינגר (ח״פ 51-338764-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...