"שלי בנימין-בטאט" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6379 עמוד 27 מתאריך 16/02/2012

    ... הגן הטכנולוגי, מלחה, בניין 9, קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שלי בנימין-בטאט, עו״ד, מפרקת על האש בכפר בע״מ (ח״פ 51-324708-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6198 עמוד 21 מתאריך 10/02/2011

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. שלי בנימין-בטאט, מפרקת מוריס קניון איילון רמת גן בע״מ (ח״פ 51-154951-1) (בפירוק מרצון ...