"שמעון בן-הרוש" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6755 עמוד 17 מתאריך 13/02/2014

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שמעון בן הרוש, עו״ד, מפרק מדיה ו2 (993ו) בע״מ (ח״פ 51-188187-2) (בפירוק מרצון ...

  2. גיליון 5597 עמוד 49 מתאריך 20/11/2005

    ... עו׳׳ד שמעון בךהרוש, רח' הנשיא 45, צפת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שמעון בן-הרוש, עו״ד, מפרק וילאר טכנולוגיות 99 בע״מ (ח״פ 51-279572-5) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  3. גיליון 5523 עמוד 42 מתאריך 30/04/2006

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שמעון בן-הרוש, עו״ד, מפרק נכסי ימאל קליין בע״מ (ח״פ 51-236119-7) (בפירוק מרצון ...