"שפרה גליק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6848 עמוד 31 מתאריך 29/07/2014

    ... יחיאל נוסבאום, רו״ח, מפרק פרים גליק בע״מ (ח״פ 51-315571-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של ...