"שרגא בודה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6872 עמוד 8 מתאריך 07/09/2014

    ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.12.2014, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד שרגא בודה, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ישראל בודה, עו״ד, מפרק לורן קוסמטיקס בע״מ (ח״פ 51-458921-7 ...

  2. גיליון 5694 עמוד 40 מתאריך 23/07/2007

    ... לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. שרגא בודה, עו״ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תיק אזרחי 1409/07 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק החברה רנדור בע״מ, ח״פ 51-074615-9, והמבקש: בנק אוצר החייל בע״מ, ח״צ ...

  3. גיליון 5694 עמוד 41 מתאריך 23/07/2007

    ... לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא מיום 1.12.2007. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. שרגא בודה, עו״ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ...