"שרה אילוז-ספיבק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6135 עמוד 76 מתאריך 16/09/2010

    ... בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שרה אילוז-ספיבק, עו״ד, מפרקת אבי יצחק אלקיים בע״מ (ח״פ 51-281792-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

  2. גיליון 6087 עמוד 12 מתאריך 16/05/2010

    ... הנ״ל תתכנס ביום 8.7.2010 בשעה 17.00, ברח' רוטשילד 37, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שרה אילוז-ספיבק, עו״ד, מפרקת אגם כרמל בע״מ (ח״פ 51-401587-4) (בפירוק מרצון) הודעה על ...

  3. גיליון 6066 עמוד 24 מתאריך 25/02/2010

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. שרה אילוז-ספיבק, עו״ד, מפרקת מרמריס בע״מ (ח”פ 51-217668-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת ...