"שרה דותן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5833 עמוד 5 מתאריך 21/07/2008

    ... רחובות שרה דותן תל אביב עודד מודריק דן - צפון חאלד כבוב דן - דרום חיים חדש אשקלון רות אבידע באר שבע י׳׳ד בסיוון התשס׳׳ח (17 ביוני 2008) (חמ 16—3) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון מינוי מפקחת על רישום מקרקעין ...

  2. גיליון 5471 עמוד 6 מתאריך 20/12/2005

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969י, ולפי בקשת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אני ממנה בזה את השופטת שרה דותן, ת׳׳ז 047351135, ליושבת ראש ועדת הבחירות האזורית בתל אביב. מינויו של השופט אילן שילה2 - בטל. כ׳׳ט בחשון התשס׳׳ו(1 בדצמבר 2005) (חמ 3-16 ...