"שרה מאירי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6515 עמוד 2 מתאריך 17/12/2012

    ... 3( לפי הצעת ועדת השירות מיום ל' בתשרי התשע׳׳ג )16 באוקטובר 2012(, לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק שלוש משרות בלשכות ראשי הממשלה לשעבר, בהתאם לזכאותם לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(, התשמ”א-21981 -יועץ, מנהל לשכה ונהג; המינוי למשרות אלה יהיה בכפוף לעמידה בתנאי סף ...

  2. גיליון 5796 עמוד 13 מתאריך 15/04/2008

    ... ישראלובייו שרה מאירי שלמה עבורי יתזקאל קוכטן אנאליזה נזרינברג נעמי לוי ו צבי יונה אברהם ברקנון אליהו אדלר רמי פ מלוק ליאת בן ארי טוביה יהוד מרים בלכמן אריק קפלן איתי חיים בסיסם חיים ארליך ורדה ברנע שושנה וולף שאול שורץבתיח מויאל שמעון שדת יצתק פרנקל ניצה בלומה אלוזדיף פנינה כרמל עליזה שרעבי דודי ...