אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6617 עמוד 71 מתאריך 27/06/2013

  ... 1/29100 0335/09/201137 ננ^נבר ננמיי גאבר מוחמב 1/29107 06/01/2010 לבא מיכל חנה ג ווילטי רא ודים ויטו 1/29109 1 22/09/201 שון שמעון גאן אבזרה 1/29101 09/02/2012 פלד יורם פלד דיאה דונו־ן 4ר1/291 01/05/2013 וקנין זקלין ...

 2. גיליון 6589 עמוד 6 מתאריך 07/05/2013

  ... פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים חד-אסף מתכות בע״מ - קרית גת 69065 17.01.13 כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2 UM=vp) עד 30 ק׳׳ו OZNUR KABLO- TURKEY 68690 19.02.13 (36 UM=vp): כבלים למתח נקוב של 1 ק׳׳ו (1.2 UM=r7 ...

 3. גיליון 6589 עמוד 8 מתאריך 07/05/2013

  ... הנסון (ישראל) בע׳׳מ, אשדוד טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח 43416 כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2 UM=rp) עד 30 ק׳׳ו (36 UM=rp): כבלים למתח נקוב של 1 ק׳׳ו (1.2 UM=vp) 53513 VATAN KABLO METAL END.TIC. A.S - TURKEY ...

 4. גיליון 6589 עמוד 10 מתאריך 07/05/2013

  ... 67651 תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 47476 VIKO BLEKTRIK VE ELEKTRONIK ENDUSTRISI SAN.VE TIC - TURKEY ל' בניסן התשע׳׳ג (10 באפריל 2013) (חמ 3-290-ה1) דניאל גולדשטיין המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי ...

 5. גיליון 6574 עמוד 5 מתאריך 10/04/2013

  ... לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן: ת׳׳י 21003 חלק 3 - מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים, מפברואר 2009, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2012 ...

 6. גיליון 6549 עמוד 4 מתאריך 17/02/2013

  ... 2)    סגן מנהל אגף הרוקחות; 1    י״פ התשי״ג, עמ' 173. 2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625. (3)    מנהל המחלקה לאבטחת איכות ובקרה רוקחית באגף הרוקחות; (4)    מרכז בכיר (ייבוא) במחלקה לאבטחת איכות ובקרה רוקחית באגף הרוקחות; (5)    מנהל אגף אבזרים ומכשירים רפואיים ...

 7. גיליון 6541 עמוד 4 מתאריך 30/01/2013

  ... תחילתם של שינויים אלה 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות (להלן - יום התחילה); שינויים אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה מקומית, ביום התחילה או לאחריו ובכלל זה בקשה להיתר לתוספת בנייה לבניין הקיים. עותק של השינויים האמורים מופקד במשרדי כל אחד מאלה: 1.    הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ...

 8. גיליון 6539 עמוד 9 מתאריך 29/01/2013

  ... ת׳׳י 1349 חלק 1 - אקוסטיקה - תיאור של רעש סביבתי ומדידתו: גדלים ונהלים בסיסיים, מדצמבר 2012 בא במקום המהדורה ממאי 1986; ת׳׳י 1423 - חומרים לסימון דרכים - תוספים בהפלה חופשית -    כדוריות זכוכית, אגרגאטים למניעת החלקה ותערובות של שניהם, מדצמבר 2012 בא במקום ת”י 935 חלק 4 מאפריל 2001 ...

 9. גיליון 6533 עמוד 5 מתאריך 17/01/2013

  ... לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ה-1985י, אני ממנה את ד׳׳ר רוני עוזרי, רופא וטרינר, למנהל השירותים הווטרינריים מיום א' בטבת התשע׳׳ג (14 בדצמבר 2012) עד יום ו' בטבת התשע׳׳ג (19 בצדמבר 2012). מינויו של ד׳׳ר עוזרי ...

 10. גיליון 6531 עמוד 5 מתאריך 15/01/2013

  ... לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י, אני מודיע על -)1( הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן: מס' העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות שמות החברות המתמזגות מיזוג אספקת שירותי צביעת מוצרי טקסטיל, ייבוא ושיווק מוצרי צבעי טקסטיל ...