אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5573 עמוד 4 מתאריך 04/09/2006

  ... רכז ארצי להערכת תכשירים רפואיים מרכז ייבוא מרכז תחום (הערכת אבזרים ומכשירים רפואיים) כ׳׳ח באב התשס׳׳ו(22 באוגוסט 2006) (חמ 3-1906) אבי ישראלי המנהל הכללי של משרד הבריאות הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מחוזית חלקית במחוז המרכז לאזור תחזוקה ותפעול בכפר סבא ...

 2. גיליון 5553 עמוד 4 מתאריך 17/07/2006

  ... ת׳׳י 2142 חלק 1 - בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות מאזורים מבונים, גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2006, למהדורה מנובמבר 2001; ת׳׳י 5063 - צינורות ואבזרים מפוליוויניל כלורי בעלי עמידות מוגברת בהולם (PVC-H I) ובקרינה על סגולה, להובלת מים בלחץ, עם מחברים ננעלים, גיליון תיקון מס ...

 3. גיליון 5530 עמוד 9 מתאריך 22/05/2006

  ... 1) הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן: העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות שמות החברות המתמזגות מס' פינוי פסולת רעילה עיקור וטיפול בפסולת רפואית טביב החברה הארצית לטיפול פינוי פסולת רעילה בע”מ תל-בר תעשיות למוסדות בריאות בע”מ 6365 ...

 4. גיליון 5508 עמוד 6 מתאריך 22/03/2006

  ... ת׳׳י 4476 חלק 1 - צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים(קרים וחמים) בבנינים - דרישות, מפברואר 2006, בא במקום המהדורה מספטמבר 1999; ת׳׳י 5692 - עיקור של מוצרים רפואיים - דרישות כלליות לאפיון של אמצעי עיקור, וכן הפיתוח, התיקוף והבקרה השגרתית של תהליך עיקור לציוד רפואי, מפברואר 2006 ...

 5. גיליון 5500 עמוד 5 מתאריך 27/02/2006

  ... שימוש ייחודי בחלל ובאבזרים טכנולוגיים מתקדמים, פריצת יחסי קהל-במה, ביצוע יצירות תלויות זמן ומקום, שימוש בשפה רב-תחומית וכדומה), תקבל נקודה אחת; (ב) קבוצה שהשפה האמנותית המאפיינת את הפקותיה כאמור בפסקת משנה (א), זוכה להכרה בין-לאומית או שיש בה משום תרומה משמעותית ויוצאת דופן לאמנויות הבמה, תקבל ...

 6. גיליון 5500 עמוד 7 מתאריך 27/02/2006

  ... הפרשות לקרן השתלמות למנהלי עבודה: ההפרשות לקרן השתלמות יהיו 5% מעביד ו-2.5% עובד. 6.    כלכלה, ביגוד ואבזרי בטיחות: 6.1 כלכלה 6.1.1 דמי כלכלה לעובד יהיו בסך 139 שקלים חדשים לחודש לעובד יומי ובסך 216 שקלים חדשים לחודש למנהל עבודה. הסכומים יעודכנו במידה ויהיה עדכון של תוספת היוקר ...

 7. גיליון 5499 עמוד 18 מתאריך 23/02/2006

  ... המצרך שלגביו ניתן ההיתר שם בעל ההיתר שם ההיתר תאריך מתן ההיתר כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ובאבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו (1.2 ק״ו = UM) עד 30 ק׳׳ו(36 ^UM=r): כבלים למתח נקוב של 1 ק׳׳ו(1.2=UM) ו-3 ק׳׳ו(3.6 UM=r7). .GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS S.A 37057 13.7.05 ...

 8. גיליון 5495 עמוד 33 מתאריך 16/02/2006

  ... 1)    שם האגודה: נכסים ועסקים גבת אגודה שיתופית חקלאית בע”מ. מס' האגודה: 57-004246-5. תאריך האישור: 8.6.2005. (2)    שם האגודה: פלסן סאסא אגודה שיתופית חקלאית בע”מ. מס' האגודה: 57-004120-2. תאריך האישור: 28.12.2005. (3)    שם האגודה: א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים אגודה שיתופית ...

 9. גיליון 5461 עמוד 2 מתאריך 23/11/2005

  ... לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים שלהלן: (1)    ת׳׳י 60502 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו(1.2 ק׳׳ו = Um) עד 30 ק׳׳ו (36 ק׳׳ו = Um); כבלים למתח נקוב ...

 10. גיליון 5461 עמוד 3 מתאריך 23/11/2005

  ... ת׳׳י 158 חלק 2 - מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ׳׳מ): התקנה של צנרת ואבזרים מינואר 2004, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2005. גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל׳׳ו, עמ' 1871 ...