אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5939 עמוד 2 מתאריך 06/04/2009

  ... לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג-1953, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה: ת׳׳י 2241 חלק 1 - אבזרים מסגסוגת נחושת לצנרת לחץ מפלסטיק למערכות להספקת מים קרים וחמים: אבזרי לחיצה בעלי אום הצמדה מתוברגת, מדצמבר 2003 ...

 2. גיליון 5939 עמוד 3 מתאריך 06/04/2009

  ... ת”י 1516 חלק 2 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק׳׳ו(1.2 ק״ו=Um) עד 30 ק׳׳ו(36 Um=vp): כבלים למתח נקוב מ-6 ק”ו(7.2 ק׳׳ו =Um) עד 30 ק׳׳ו(36 ק׳׳ו = Um), ממרס 2009. התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל׳׳ו, עמ' 1871 ...

 3. גיליון 5934 עמוד 9 מתאריך 24/03/2009

  ... ונציב תלונות הציבור 1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 92. הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-11953 כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת”י 145 חלק 22 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים ...

 4. גיליון 5924 עמוד 5 מתאריך 03/03/2009

  ... 1 ק׳׳ת התשנ׳׳ב, עמ' 1481. הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי”ג-1953 אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת׳׳י 5352 חלק 2 - צינורות ואבזרים מפלסטיק - מערכות צנרת פוליאתילן ...

 5. גיליון 5906 עמוד 11 מתאריך 22/01/2009

  ... אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(א) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ׳׳א-1991י (להלן - החוק), קיבלתי ביום כ׳׳ה באלול התשס׳׳ח (25 בספטמבר 2008) החלטה מקדמית במסגרת חקירת תלונת חברת מודגל מתכת 99 בע׳׳מ על יבוא בהיצף של מחברים ואבזרים לחיבור צנרת בשיטת החירוץ מסין העממית(להלן - התלונה ...

 6. גיליון 5902 עמוד 5 מתאריך 19/01/2009

  ... ת׳׳י 61049 - אבזרי עזר לנורות - קבלנים לשפופרות פלואורניות ומעגלי נורות פריקה אחרות: דרישות פעולה, מאפריל 2002. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. כ׳׳ו בכסלו התשס׳׳ט(23 בדצמבר 2008) (חמ 3-95) אליהו ישי שר התעשיה המסחר והתעסוקה 1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52 ...

 7. גיליון 5864 עמוד 7 מתאריך 09/11/2008

  ... ת׳׳י 62329 חלק 2 - צורות של אבזרים יצוקים המתכווצים בחום: שיטות בדיקה, מספטמבר 2008. כ׳׳ט באלול התשס׳׳ח (29 בספטמבר 2008) (חמ 96—3) דורון טמיר המנהל הכללי של מכון __________    התקנים הישראלי 1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳א, עמ' 22. הודעה בדבר שינוי בתקן לפי חוק התקנים ...

 8. גיליון 5863 עמוד 4 מתאריך 04/11/2008

  ... ת״י 1516 חלק 1 - כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק״ו(1.2 ק״ו = um) עד 30 ק״ו(36 ק״ו = um): כבלים למתח נקוב של 1 ק״ו(1.2 ק״ו = um) ו-3 ק״ו(3.6 ק״ו = um), מספטמבר 2008. התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל״ו, עמ' 1871 ...

 9. גיליון 5853 עמוד 7 מתאריך 28/09/2008

  ... סגן מנהל כללי בכיר (ייצור) __________    משרד החקלאות ופיתוח הכפר 1 ק״ת התשנ״ח, עמ' 313; התשס׳׳א, עמ' 137; התשס׳׳ד, עמ' 148. הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג- 1953', כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי ...

 10. גיליון 5848 עמוד 32 מתאריך 11/09/2008

  ... אי.טי.אס. שירותי סחר משולבים בע׳׳מ (ח״פ 51-242431-8) אבזר ו החזקות(1977) בע׳׳מ (ח״פ 51-075868-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.11.2008 ...