אבזר 1 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5846 עמוד 6 מתאריך 04/09/2008

  ... ת׳׳י 5694 - אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ושיטות בדיקה, מאוגוסט 2008. התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל׳׳ו, עמ' 1871. 1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52. ילקוט הפרסומים 5846, ד' באלול התשס״ח, 4.9.2008 4578 ...

 2. גיליון 5843 עמוד 10 מתאריך 26/08/2008

  ... ת׳׳י 61347 חלק 2.12 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים והמיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות), מיולי 2008. כ׳׳ח בתמוז התשס׳׳ח (31 ביולי 2008) (חמ 3-96) דורון טמיר המנהל הכללי של מכון _    התקנים הישראלי 1 ...

 3. גיליון 5838 עמוד 3 מתאריך 11/08/2008

  ... במקומו יבוא: ת׳׳י 145 חלק 1 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות ולשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיולי 2008. התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, בילקוט הפרסומים 2223, התשל׳׳ו, עמ' 1871. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. י׳׳ח ...

 4. גיליון 5836 עמוד 70 מתאריך 31/07/2008

  ... החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איה רופין, ת׳׳ז 068033943, מרח' חובבי ציון 49ב, תל אביב, למפרקת החברה. איה רופין, מפרקת אבזר 1 החזקות(1977) בע׳׳מ (ח״פ 51-075868-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 5. גיליון 5835 עמוד 7 מתאריך 24/07/2008

  ... הודעה על אישור שיכונים ציבוריים לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ׳׳ד-1964 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ׳׳ד-1964י, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ׳׳ט בטבת התשנ׳׳ה ...

 6. גיליון 5797 עמוד 3 מתאריך 16/04/2008

  ... 1)    עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד משרד הביטחון בדרג נמוך מדרג ראש אגף, עובד יחידת סמך של משרד הביטחון, עובד הקריה למחקר גרעיני (קמ׳׳ג), עובד המרכז למחקר גרעיני (ממ׳׳ג), עובד הוועדה לאנרגיה אטומית, עובד המכון הביולוגי, או עובד תעשיות ביטחוניות; (2)    עבירות שעבר ספק של אחד מהגופים ...

 7. גיליון 5794 עמוד 4 מתאריך 10/04/2008

  ... ת׳׳י 2202 חלק 1 - דרישות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון מעובדים: מוצרי מזון לתינוקות, מפברואר 2008 בא במקום המהדורה מאוגוסט 1998 וגיליון התיקון מאוקטובר 2005; ת׳׳י 4427 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן להספקת מים: כללי, מפברואר 2008; ת׳׳י 4427 חלק 2 - מערכות צנרת פלסטיק ...

 8. גיליון 5788 עמוד 17 מתאריך 26/03/2008

  ... 1) תחילה - הפרס השביעי; (2) אחריו - הפרס השישי; (3) אחריו - הפרס החמישי; (4) הרביעי; (5) השלישי; (6) השני;(7) הראשון; בכל הגרלה חמישית בחודש יועלו בגורל פרסים חפציים כאמור בנספח א' סעיף 4 (א') וכל זאת בהתאם לסעיף 38 לתכנית. 8.    הפרסים בהגרלות החודשיות ואופן ביצוען (א)    בכל הגרלה ...

 9. גיליון 5786 עמוד 6 מתאריך 16/03/2008

  ... ת׳׳י 1157 חלק 3 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -מוצצים    לתינוקות    ולילדים    קטנים:    דרישות    בטיחות כלליות ומידע על המוצר, מפברואר 2008. ת׳׳י 5817 חלק 1 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -אבזרי שתיה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות, מפברואר 2008. ת׳׳י 5817 חלק 2 - מוצרים ...

 10. גיליון 5782 עמוד 7 מתאריך 03/03/2008

  ... ת׳׳י 62329 חלק 1 - צורות של אבזרים יצוקים המתכווצים בחום: הגדרות ודרישות כלליות, מינואר 2008; ת׳׳י 11495 - שידור שמע ספרתי(DAB): מדריך לתקני DAB -    קווים מנחים ובבליוגרפיה, מינואר 2008; ת׳׳י 11497 - שידור שמע ספרתי (DAB): כללי תפעול לפרוטוקול העברה של עצמי מולטימדיה, מינואר 2008 ...